the sanh's corner

bauxite

Ba kịch bản bauxite có thể xảy ra

Ba kịch bản bauxite có thể xảy ra Phong trào ký tên vào bản Kiến nghị yêu cầu đưa vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên ra Quốc hội và chờ quyết định tối hậu của Quốc hội đã…

Bài phát biểu của ĐB Dương Trung Quốc tại QH

Những câu hỏi mà ông Dương Trung Quốc đưa thật khó để trả lời. Một bài phát biểu xuất sắc. Sự ngắn gọn, rõ ràng, nhiệt huyết, câu từ khúc chiết và sự đề cập đặc biệt thẳng thắn.. Đây…